دپارتمان کنترل و تضمین کیفیت

–  نظارت بر تهیه نقشه های تفصیلی و اجرائی ( اجرائی نمودن نقشه ها ) و تأیید و ابلاغ آنها جهت اجراء. 

–  ایجاد هماهنگی های لازم درخصوص آزمایش مصالح و مواد مورد لزوم در آزمایشگاههای مجاز تهران و شهرستانها

– اعلام نظر در خصوص تجهیزات ، دستگاهها و ماشین آلات تخصصی مورد نیاز کارگاهها ، از نظر مشخصات فنی ، راندمان و اقتصادی بودن آن 

–  تهیه و تنظیم گزارش مدون در خصوص برآوردهای فنی و اعلام بهاء پیمان در رابطه با مناقصات دعوت شده و بررسی مدارک و نقشه های ابلاغی بخصوص از نظر مشخصات فنی و نقشه های اجرایی مربوط به آن 

– دریافت اسناد مناقصه ، نقشه ها وبرنامه های اجرایی و ایجاد تمهیدات لازم درجهت تهیه وتنظیم برنامه زمانبندی و کنترل پروژه براساس حجم فعالیت ها ، زمان اجراء وپایان هر مقطع از کار 

–  نظارت و کنترل بر تهیه و تنظیم برنامه زمان بندی و CPM عملیات با توجه به تقدم و تاخر  فعالیت های اجرایی

– نظارت وکنترل بر تهیه و تنظیم برنامه زمان بندی با توجه به توزیع هزینه ها درطول پروژه به تفکیک منابع و فعالیت ها در هر دوره ای از اجرای پیمان.

– دریافت اطلاعات مربوط به پیشرفت کار از طریق نیروهای کنترولر مستقر در کارگاه یا اعزامی از دفتر مرکزی به منظور بروز (Up to date ) نمودن برنامه کنترل پروژه و زمانبندی

– تجزیه وتحلیل اطلاعات و گزارشات ارسالی کارگاه به منظور مقایسه و مطابقت آنها با برنامه و تجزیه وتحلیل عقب ماندگی ها و یا جلو افتادن ها و دریافت خطاها از برنامه و ارائه راه کارهای اجرایی جهت بهینه سازی امور پروژه