دپارتمان مدیریت و کنترل پروژه

–  تجزیه و تحلیل و مطالعه برنامه های ارجاع شده و تنظیم برنامه زمانبندی برای آنها با توجه به نقشه های ارجاعی کارفرما و مشاور

–  برآورد کلی پروژه و تهیه و ارائه بانک اطلاعاتی مربوط به نیازهای اولیه و تهیه برنامه زمانبندی کلی(Master Schedule)

–  تهیه و تنظیم ساختار کلی فعالیت های پروژه به تفکیک نوع کار و وظایف هریک از واحدهای اجرائی مربوطه

–  تهیه شبکه ارتباطی فعالیت های پروژه به روش CPM و منحنی های مورد لزوم جهت تهیهMaster Schedule

–  بازنگری اطلاعات و تهیه برنامه تفضیلی پروژه (Detail Schedule)

–  تهیه و تنظیم سیستم کدگذاری فعالیت های پروژه با توجه به نوع کار و واحدهای اجرائی

–  تهیه و تنظیم شبکه ارتباطی ریز فعالیت های پروژه به روش (Repetative CPM) به منظور تشخیص و تنظیم منابع موجود و همچنین تهیه برنامه تفضیلی (Detail Schedule) برای آنها

–  تهیه و تنظیم جداول مربوط به تخصیص منابع شامل تجهیزات، ماشین آلات، نیروی انسانی و مصالح مورد نیاز پروژه

–  تهیه و تنظیم گزارشات و تکمیل برنامه زمانبندی مربوط به اقدامات انجام شده، پیشرفت واقعی و قراردادی پروژه و تاخیرات احتمالی هر آیتم، گزارشات مالی پیش پرداخت، تجهیز، صورت وضعیت و تعدیل در سطح (۱ )، گزارشات آمار پرسنلی، ماشین آلات و مصالح، تهیه برنامه زمانبندی خریدهای تدارکات

–  تهیه و تنظیم لیست M.T.O برای کلیه قسمتهای اجرای پروژه

–  تهیه و تنظیم گزارشات نواقص و مشکلات موجود در کارگاه (از طریق اطلاعات کنترولرها و گزارشات روزانه)

–  الگو و مدل سازی سیستم کنترل پروژه و انطباق آن با الحاقیه های آن پروژه