دپارتمان فنی و مهندسی

–   مطالعه وبررسی نقشه های ابلاغی کارفرما و مشاور و کنترل صحت آنها جهت اجراء.

–  نظارت بر تهیه نقشه های تفصیلی و اجرائی ( اجرائی نمودن نقشه ها ) و تأیید و ابلاغ آنها جهت اجراء. 

– کنترل و بررسی نقشه های ابلاغی و ارائه روش ها و راه حل هایی بمنظور تغییر و تعدیل نقشه ها و همچنین تعدیل برنامه زمانبندی مربوط به آن درخصوص نقشه هایی که احتیاج به تعدیل و تغییردارند

– نظارت و سرپرستی بر تهیه نقشه های As Built  کارگاهها

– نظارت و سرپرستی بر کلیه طرحهای تهیه نقشه های سازه ، تغییرات و تعدیل مربوط به آنها ، طرحهای اختلاط و ساخت بتن ، آسفالت ، بیس ، ملات و غیره … .

–  انتخاب و تعیین مسئول متره و صورت وضعیت برای هر کارگاه و نظارت و کنترل بر گزارشات تهیه شده توسط آنان و همچنین نظارت بر انجام وظایف محوله به آنها.

– هماهنگی با مدیران پروژه بمنظور دریافت نیازهای پروژه از نظر فنی و تهیه نقشه های اجرائی و تهیه گزارشات متره و صورت وضعیت و کلیه امور فنی پروژه در حداقل زمان و بر اساس برنامه زمانبندی پروژه.

–  نظارت و کنترل برتهیه و تنظیم گزارش های  ادواری پیشرفت کار و تعیین نیازهای فوری در برنامه که واحد های اجرایی جهت اجرای آن برنامه ریزی لازم را از قبل تهیه نمایند.

– نظارت وکنترل بر تهیه برنامه زمان بندی با توجه به اولویت بندی منابع انسانی ، مصالح ، مواد ، آهن آلات ، تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز پروژه در هر برهه از کار.