کمپ کارگری پالایشگاه میعانات گازی بندرعباس

انجام کامل کارهای مهندسی و طراحی، خرید و تامین کالا, ساخت و نصب ساختمانهای پیش ساخته و کلیه عملیات ساختمانی و تاسیساتی کمپ کارگری پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس واقع در بندر عباس در تیر ماه سال ۱۳۸۷ به این شرکت ابلاغ گردید.

 

قسمت های مختلف این پروژه عبارتند از :

–    ساختمانهای مسکونی تیپ A1 به تعداد ۱۶ دستگاه و با مساحت ۶۶۵۶  مترمربع

–     ساختمانهای مسکونی تیپ A2  به تعداد ۱۶ دستگاه و با مساحت ۶۶۵۶  مترمربع

–     ساختمانهای مسکونی تیپ B4 به تعداد ۳۱دستگاه و با مساحت۱۳۱۴۴  مترمربع

–     ساختمانهای مسکونی تیپ B8به تعداد ۳۰دستگاه و با مساحت۱۳۵۶۰  مترمربع

–     ساختمانهای رستوران به تعداد ۴ دستگاه و با مساحت کلی  ۹۸۰۰  مترمربع

–     ساختمانهای امور اداری و رفاهی به تعداد ۴ دستگاه  و با مساحت  ۱۱۵۲ مترمربع

–     ساختمانهای کلینیک به تعداد ۴ دستگاه  و با مساحت  ۶۲۰  مترمربع

–     ساختمانهای رختشویخانه به تعداد ۴ دستگاه  و با مساحت  ۶۲۰  مترمربع

–     ساختمانهای رفاهی به تعداد ۴ دستگاه  و با مساحت  ۱۲۸۰  مترمربع

KAMP1
KAMP2
KAMP3