تولید الیاف پیشرفته کربن

قسمت های مختلف این پروژه عبارتند از :

– سازه ۱۰۲ – ساخت و نصب سازه صنعتی ۲طبقه به ابعاد ۱۲در۱۴۰

متر با تجهیزات داخلی به تناژ ۳۲۰ تن

– سازه ۱۰۳- ساختمان واحد های کنترل پروسه واداری به تناژ۸۰ تن
– سازه ۱۰۴- ساخت و نصب ساختمان پروسه اصلی وتجهیزات داخلیبه تناژ ۵۵۰تن
– پایپ رکها- ساخت ونصب ۱۵۰ تن پایپ رکهای ششگانه
Picture1 P1070244 Picture5
Picture2 P1030226 Picture3