بازرسی

–  تهیه و تدوین دستورالعمل‌های روش جوشکاری(WPS) موردنیاز برای کلیه طرح‫های اتصال موجود در نقشه کارگاهی سازه پروژه

– انجام آزمایشهای PQR  ( در صورت نیاز ) و ثبت نتایج و صدور PQR  مربوطه

– نظارت  بر انتخاب و بکارگیری جوشکاران و برگزاری امتحانات تعیین صلاحیت جوشکار با توجه به نیازهای پروژه و آموزش جوشکاران و ارائه گواهی صلاحیت جوشکار

– بررسی تجهیزات ساخت و کنترل صحت عملکرد دستگاهها در محل کارخانه و کارگاه نصب

–  بازرسی مواد اولیه

– کنترل مواد اولیه اصلی یا فلز مبنا شامل ورق، مقاطع یا پروفیل‫های ساختمانی (مانند….H,I,U,L,) و پیچ و مهره

– بررسی شکل ظاهری شامل ضخامت، ابعاد، ظاهر قطعه از نظر عدم وجود آسیب‫های مکانیکی و ضربه.

– بررسی سطح قطعات از نظر خوردگی و اعوجاج.

– کنترل مواد اولیه مصرفی در روش‫های جوشکاری(الکترودها)

– تطابق مواد اولیه مصرفی خریداری شده برای جوشکاری.

-بررسی و کنترل سالم بودن و نحوه بسته‌بندی الکترودها.

– بررسی سالم بودن روکش الکترودها و عدم وجود آسیب‫های مکانیکی و ترک‫های سطحی بر روی روکش.

– بررسی و کنترل عدم وجود شوره و یا آثار رطوبت و یا هرگونه آلودگی بر روی سطح الکترودها و یا فیلرمتال.

– کنترل نحوه نگهداری و انبارداری الکترود و فیلرمتال‌ها.

– نظارت و کنترل استفاده صحیح و بهینه از مواد اولیه مطابق با مشخصات فنی

– کنترل عملیات MARKING و علامت گذاری کلیه قطعات جهت ردیابی

– تهیه و بکارگیری فرم‌های مورد نیاز جهت بازرسی چشمی (VT).

– انجام بازرسی چشمی (VT) جهت بررسی اولیه جوشها از نظر شکل و بافت بصورت ۱۰۰ درصد در مرحله ساخت و نصب و ارائه گزارش مربوطه مطابق با نشریه ۲۲۸( آیین‫نامه جوشکاری ایران) و انجام سایر تست‫های غیر مخرب جوش طبق ایین نامه جوشکاری و استاندارد AWS.D1.1

– نظارت بر مراحل مختلف جوشکاری شامل:

– نظارت و کنترل مونتاژ قطعات قبل از جوشکاری اعم از تمیزکاری منطقه مورد نظر برای جوشکاری و رعایت پخ‌سازیها و رعایت اتصال مطابق نقشه‌ها و مشخصات فنی و WPS.

– نظارت در رعایت شرایط مناسب در جوشکاری به هنگام شرایط نامساعد جوی.

– نظارت در پیش‫گرم کردن قطعات درصورت لزوم.

– نظارت در پس‫گرم کردن قطعات پس از جوشکاری درصورت لزوم.

– نظارت و کنترل تمیزکاری سطح جوش پس از عملیات جوشکاری در هر مرحله و بین پاسی.

–   کنترل ابعادی

– تهیه و بکارگیری فرم‌های مورد نظر در هر مرحله از عملیات ساخت درارتباط با موضوع کنترل ابعادی و نوع قطعات.

–  کنترل عملیات اندازه‌گیری‫ها و اندازه‫گذاری‫ها برای برش مواد اولیه و ….

-کنترل تراز شاسی ها قبل از مونتاژ، ابعاد برشکاری ورق‫ها، ماشین‫کاری، اندازه‫گیری ورق‫ها و..

 – کنترل عمودیت، کنترل خطا در خط مرکزی، انحراف راستای بال و جان، مربع بودن، کنترل خمشدگی در اثر جوش‫های عرضی، کنترل فواصل جهت جبران کشش جوش‫ها

– کنترل عملیات اجرایی بعد از جوشکاری، کنترل خطای احتمالی در اکس فلنج پل‫ها با اکس ستون‫ها

– بررسی خطای احتمالی در پیچیدگی و شمشیری شدن پل‫ها و ستون‫ها

– کنترل عملیات برش و قطعه زنی.

– کنترل عملیات علامت‌زنی و اندازه‫گذاری برای سوراخ‫کاری.

– کنترل عملیات سوراخ‫کاری.

– کنترل عملیات پخ‌زنی و پخ‌سازی لبه ورق‫ها مطابق مشخصات فنی.

– کنترل عملیات مراحل مختلف مونتاژ(قطعات ساده‌تر) در مراحل اولیه.

– کنترل عملیات مراحل مختلف مونتاژ(قطعات پیچیده‌تر) در مراحل پیشرفته و کاملتر.

– کنترل عملیات FIT-UP و رعایت طرح اتصال‫ها مطابق طرح پیش‌بینی شده در نقشه‌ها و WPS مربوطه.

– کنترل و نظارت بر عملیات صافکاری STRAIGHTENNING و همکاری با اکیپ‌های سازنده به منظور تعیین محل‫های مورد نظر برای صافکاری(در صورت لزوم).

– کنترل نهایی ابعاد قطعات و صدور فرم تأیید ابعادی.

– انجام آزمایشات غیرمخرب مطابق با ضوابط آیین نامه جوشکاری ساختمانی ایران(نشریه ۲۲۸)

– آزمایشات اولتراسونیک U.T برای جوش‫های لب به لب BUTT WELD و  یا GROOVE FILLET WELD              که پخ‌سازی کامل برای جوش نفوذی کامل پیش‌بینی شده‌اند

– آزمایشات مایعات نافذP.T  برای جوش‫های گوشه‌ای و یا سپری  SQUARE FILLET WELD که پخ‌سازی نشده‌اند.

– نظارت بر تعمیر و تصحیح جوش‫های معیوب در صورت لزوم.

– کنترل عملیات رنگ‫آمیزی قطعات و ضخامت سنجی رنگ

– بررسی و کنترل مواد اولیه مصرفی (رنگ از نظر انطباق با مشخصات فنی قرارداد و استاندارد و همچنین زمان مصرف، تاریخ تولید و سالم بودن و کیفیت بسته‌بندی)

–  کنترل تجهیزات و صحت عملکرد آن‫ها و دقت در بکارگیری و استفاده از فیلترهای آب و روغن و مراقبت به لحاظ خشک بودن هوای مصرفی برای رنگ توسط کمپرسورها.

–  کنترل آماده‫سازی  قطعه برای رنگ‌آمیزی (از جهت عاری بودن سطح قطعه از گرد و غبار و چربی)

– کنترل آماده‫سازی رنگ (از نظر طیف رنگ، کیفیت و رقیق نمودن آن)

– کنترل رنگ‌آمیزی و تأییدیه لایه رنگ (لایه‌های رنگ) و انجام آزمایشات ضخامت سنجی و چسبندگی

– بازرسی چشمی جوش (VT ) در مرحله نصب

–  کنترل پیچ‫های بسته شده در محل نصب طبق استاندارد با ترک متر.