پروژه ساختمان های تصفیه خانه آب ومحوطه سازی پتروشیمی فجر

منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در زمینی به وسعت ۱۷۰۰ هکتار در نزدیکی بندر امام و با هدف جذب سرمایه جهت استفاده از ذخائر عظیم نفت و گاز و ارزش افزوده ناشی از صنایع پائین دستی در سال ۱۳۷۶   ایجاد گردید.

بمنظور استفاده بهینه از امکانات زیر بنائی و کاهش حجم سرمایه گذاری, طرح ایجاد مجتمع یوتیلیتی و سرویسهای جانبی به صورت متمرکز و با هدف تولید آب, برق و بخار , هوای فشرده, نیتروژن و اکسیژن به  انضمام شبکه های توزیع فرآورده های مزبور به واحد های فرآیندی فعال و همچنین جمع آوری پسابهای حاصله برای کل منطقه ۱۷۰۰ هکتاری تصویب و جهت اجرا به شرکت پتروشیمی فجر واگذار گردید.

عملیات اجرائی واحد آب , یکی از واحد های اصلی طرح یوتیلیتی  با همکاری همزمان چندین شرکت فنی و مهندسی آغاز گردید که احداث انبارهای شیمیائی, قطعات و تعمیرگاه در سال ۱۳۷۸ در قالب قرارداد اول و اجرای ساختمانهای تصفیه خانه آب و سازه های واحدهای آب ، هوا و نیروگاه در قالب قراردادهای دیگر به این شرکت محول گردید .

قسمت های مختلف این پروژه عبارتند از  :

۱. ساختمان اسمز Ro

۲. ساختمان کانی زدائی  Demin

۳. ساختمان اتاق کنترل Control Room

۴. ساختمان پست فرعی برق Substation

۵. ساختمان تلمبه خانه آتش نشانی FWPH

۶. ساختمان انبارهای مواد قابل اشتعال و غیر قابل اشتعال

۷. ساختمان شیمیائی Chemical Dosing

۸. ساختمان Sludge Dewatering

۹. ساختمان Lime Dosing

۱۰. پایپ راکها

۱۱. اسلیپر ها

۱۲. Cable Trench

۱۳. Cable Duct

در این پروژه بخش عظیمی از ساختمانها دارای سازه بتنی بودند که به دلیل نیاز کارفرما و در جهت تسریع در زمان اجرای آنها ، این شرکت پیشنهاد تغییر سازه های مزبور را از بتنی به فلزی ارائه داده و پس از تائید کارفرما ، مطالعه و طراحی سازه های فلزی در دفتر فنی بانجام رسید ، سپس ساخت سازه های مزبور صورت گرفته و پس از حمل به سایت عملیات نصب نیز در محل انجام پذیرفت .

مدت زمان ساخت -حمل و نصب کل سازه ها در ۶ماه صورت پذیرفته است.

همچنین در این پروژه حدود نود تن گریتینگ های ساخته شده از تسمه های فلزی با روکش گالوانیزه و در ابعاد مختلف اجرا گردیده است .

 

 FAJR3  FAJR4
 FAJR2  FAJR1